Korstnapühkija kohus on teavitada töö tellijat küttesüsteemi puudustest, et vältida võimalike tuleohtlike olukordade tekkimist. Seadusega on korstnapühkijale pandud kohustus teavitada puudustest ka Päästeametit.

Väljavõte “Tuleohutuse seaduse” § 11 lõige 9 - Küttesüsteemi puhastamise nõuded § 6
§ 6. Korstnapühkimise järgsed tegevused
(1) Teostatud tööde lõpetamisel seatakse küttesüsteem toimimisvalmis seisundisse.
(2) Teostatud tööde ning küttesüsteemi tehnilise seisukorra ja ohutuse kohta täidab korstnapühkija määruse lisas 1 toodud korstnapühkimise akti kahes eksemplaris, millest üks jääb korstnapühkijale ja teine töö tellijale.
(3) Küttesüsteemi puhastamisel avastatud tuleohutusnõude rikkumise ja tuleohu kohta koostab korstnapühkija määruse lisas 2 toodud ettepaneku, milles tuuakse välja puhastamise käigus avastatud tuleohutusnõude rikkumine ja tuleohu kirjeldus ning võimalikud meetmed nende kõrvaldamiseks. Ettepanek koostatakse kolmes eksemplaris, millest üks esitatakse ehitise valdajale, teine asukohajärgsele päästekeskusele ja kolmas jääb korstnapühkijale. Ettepanek esitatakse hiljemalt kümne päeva jooksul pärast töö lõpetamist.

Juhul kui OÜ Potipoiss tuvastab teie poolt tellitud töö käigus küttesüsteemis puuduseid, mis vajavad likvideerimist, oleme kohustatud sellest teavitama ka Päästeametit.

Puudused pannakse kirja dokumenti „Ettepanek“. Sealt edasi võetakse Päästeametist Teiega ühendust ning saadetakse ettekirjutus, kus antakse ka kuupäev, mis ajaks peavad puudused olema likvideeritud. Puuduste likvideerimata jätmise korral on Päästeametil õigus rakendada trahvi ehk sunniraha määramist.
Oleme Teile omalt poolt puuduste likvideerimisel abiks nii palju kui võimalik, kuid meil ei ole õigust jätta tuleohtlikku olukorda tähelepanuta. Nii on lõpuks Teie küttesüsteem turvalisem ning meie oleme järginud seadusega meile pandud kohustusi.
http://potipoiss.ee/sitemap_location.xml